^Fel

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Becsület • Bátorság • Helytállás

Alapszabály


HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM
BARÁTI KÖR
DEBRECENI SZERVEZETE
4027 Debrecen, Füredi út 98.

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Debreceni Szervezetének

 
A L A P S Z A B Á L Y A

1.§
Általános rendelkezések


(1) Az Egyesület neve: Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete
Az egyesület rövidített neve: Baráti Kör (a továbbiakban Baráti Kör)
(2) Az Egyesület székhelye: 4027 Debrecen, Füredi út 98.

(3) Pecsétje: Körpecsét: " Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete " szövegű körirattal.
Működése kiterjed Debrecen és a debreceni helyőrség vonzáskörzetének területére.

(4) Státusza: Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján önkormányzati elven működő, önálló jogi személyiséggel, nyilvántartott tagsággal rendelkező, önálló szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezetként működik, a Magyar Köztársaság Alkotmányának tiszteletben tartásával, a törvények, egyéb jogszabályok, valamint saját Alapszabálya szerint. Az egyesület határozatlan időtartamra alakul.


2.§
AZ EGYESÜLET CÉLJA


(1) Elősegíti a civil lakosság és a katonák kapcsolatának erősítését;

(2) támogatja a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyét;

(3) szervezeti keretet ad a honvédelem ügye társadalmi támogatásának;

(4) tevékenységével a közérdeklődés homlokterébe állítja azon kérdéseket is, melyek a magyar közvélemény széles köréhez még nem jutottak el;

(5) a tények, információk tárgyszerű és korrekt ismertetésével hozzájárul a honvédelem ügyében a társadalmi közmegegyezéshez;

(6) összefogja azokat a köztiszteletben álló személyiségeket, társadalmi szervezeteket, önkormányzatokat, oktatási, tudományos és kulturális intézményeket, gazdasági szervezeteket, akik és amelyek a honvédelem ügyének markáns támogatói és képviselői;

(7) folyamatos kapcsolattartást valósít meg az országban működő Honvédség és Társadalom Baráti Kör szervezetekkel;

(8) a Magyar Honvédség katonai szervezeteivel együttműködve hozzájárul a katonai kultúra és hagyományok emlékezetének továbbéléséhez;

(9) kulturális, tudományos, hagyományőrző, sport- és egyéb rendezvényeket szervez, támogat; a Magyar Honvédség katonai szervezetei által szervezett rendezvényeken képviselteti magát;

(10) előadásokat, találkozókat és kirándulásokat szervez, szakmai kiadványokat szerkeszt és terjeszt;

(11) a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetségének tagjaként példamutatóan képez hidat civilek és katonák között;

3.§
AZ EGYESÜLET MUNKAFORMÁI, ALAPPILLÉREI


(1) A Baráti Kör feladatait a következő munkaformákban és eszközökkel végzi:
A) helyi csoportok létrehozása;
B) összejövetelek, találkozók szervezése;
C) munkacsoportok alakítása;
D) kiadványok megjelentetése;
E) egyéb, a célok megvalósítását szolgáló tevékenységek.

(2) A Baráti Kör működése a következő alappillérek köré csoportosul:
I. Hagyományápolás
II. Tudományos, kulturális tevékenységek
III. Ifjúságnevelés
IV. Sport- és szabadidőprogramok szervezése
V. Általános társadalmi kapcsolatok ápolása

4.§
AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE


(1) A Baráti Kör nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület tagsága a társadalom tagjai számára nyitott és az Egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.

(2) A Baráti Kör tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a Belépési Nyilatkozatot aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

(3) A tagsági viszony az alapszabály elfogadásával, a Belépési Nyilatkozat aláírásával és a tagdíj befizetésével jön létre. A tagként elfogadásról a Választmány dönt. Nem lehet elutasítani azt a jelentkezőt, aki a vonatkozó jogszabályokban és az alapszabályban meghatározott követelményeknek megfelel. A Választmánynak a tag felvételét elutasító döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(4) A Baráti Kör tagja jogosult:
a Baráti Kör tevékenységében és rendezvényein részt venni, szavazati jogát gyakorolni,
bármely szervezeti tisztséget jelölés és megválasztás útján betölteni,
a Baráti Kör életével, testületi tevékenységével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tenni,
a Baráti Kör munkájában önkéntesen, térítésmentesen tevékenyen közreműködni
a Baráti Kör szervei által megállapított feltételek mellett rendelkezésére álló szolgáltatásait és eszközeit igénybe venni,
a Baráti Kör segítségét kérni minden olyan esetben, amikor a Baráti Kört vagy annak valamely tagját jog- vagy érdeksérelem éri.

(5) A Baráti Kör tagja köteles:
a Baráti Kör Alapszabályában foglaltakat betartani, a Baráti Kör szervei által hozott határozatokat megtartani,
a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni,
a Baráti Kör célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani.

(6)A Baráti Kör valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, a Baráti Kör valamennyi testületébe és tisztségére jelölhet, választhat, illetve jelölhető és választható. A tag jogait csak személyesen gyakorolhatja.

(7) A Baráti Kör minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a Közgyűlés döntéshozatalában. Minden tagnak egy szavazata van.

(8) A Baráti Kör tagjai a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat kötelesek megfizetni. A kötelező tagdíj befizetése mellett a tagok további felajánlást is befizethetnek. A tagdíj belépéskor, illetve minden évben április hónap 30. napjáig esedékes. A tagdíj befizetéséről az egyesület nyilvántartást vezet.

(9) A Baráti Kör tagjai hozzájárulnak a Belépési Nyilatkozatban szereplő személyes adataik nyilvántartásához. A nyilvántartott adatokról a Baráti Kör a személyes adatok védelmének megfelelően – jogszabály ellenkező felhatalmazásának hiányában – harmadik fél részére semmilyen információt nem adhat, azokat kereskedelmi célokra nem használhatja fel. A Baráti Kör Választmánya (tisztségviselője) a tagokról nyilvántartást vezet, amely a személyi azonosító adatokon túlmenően tartalmazza a tagsági viszony formáját (betöltött tisztséget), illetve keletkezésének és megszűnésének idejét.

(10) Az egyesületi tagság megszűnik:
a tag halálával,
kilépéssel,
kizárással,
az egyesület megszűnésével.

(11) A Baráti Kör tagja saját elhatározása alapján, indoklás nélkül kiléphet a szervezetből, miután a Választmányt szándékáról értesítette. A kilépést írásban kell közölni a Választmánnyal, vagy annak valamelyik tisztségviselőjével.

(12) A Választmány határozattal kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti, így különösen:
a) 1 évet meghaladó tagdíjhátraléka van, és a Választmány írásban megtett felszólítását követő három hónapon belül sem rendezte tartozását; a felszólításnak tartalmaznia kell a kizárásra való figyelmeztetést;
b) a Baráti Kör céljaival, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető, azokat sértő magatartást tanúsít;
c) aki a Baráti Körnek szándékosan kárt okoz;
d) aki ellen jogerős végrehajtandó szabadságvesztéssel járó büntetést szabtak ki.

(13) A tag kizárására irányuló eljárást az alábbiak szerint kell lefolytatni:

A kizárás iránti eljárás megindítását bármely tag írásban indítványozhatja a Választmánynál. Az indítványnak tartalmaznia kell a kizárás okát. A kizárás iránt megindított eljárást első fokon a Baráti Kör elnöke indítja meg, aki erről öt napon belül írásban értesíti az eljárás alá vont tagot. A kizárásról a Választmány egyszerű szótöbbséggel, tárgyalás tartását követően határoz. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a tárgyalás előtt legalább öt munkanappal korábban megkapják.

A kizárás kérdésében a tárgyalást legkésőbb az eljárás megindításról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül meg kell tartani. Ha valamelyik fél a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha az eljárás alá vont tagot szabályszerűen értesítették.
Az eljárás lefolytatható akkor is, ha az eljárás alá vont tag írásban bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. A tárgyalásról és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Az elsőfokú eljárást a megindításától számított legfeljebb harminc napon belül határozathozatallal be kell fejezni.

A Választmány Elnöke az eljárás befejezésétől számított nyolc napon belül köteles az Elnökség határozatát írásba foglalni, és az eljárás alá vonttal kézbesítés útján közölni. A kizárás tárgyában hozott határozat magában foglalja a kizárást, vagy a kizárás iránti indítvány elutasítását tartalmazó érdemi határozatot, a határozat indoklását, valamint az eljárás alá vont tájékoztatását a jogorvoslat lehetőségéről.

Az Elnökség határozata ellen a kizárt tag a kézbesítéstől számított öt napon belül írásbeli fellebbezéssel élhet, melyet a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel, rendkívüli ülésen bírálja el. A fellebbezést a Választmány Elnökénél kell benyújtani, aki köteles a rendkívüli közgyűlést 15 napon belül összehívni. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fentiektől eltérően a Választmány, illetve az Ellenőrző Bizottság bármely tagjának kizárása esetén a kizárásról a Közgyűlés dönt, minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével.

A kizárt tisztségviselő a kizáró határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A kizárt tag a tagságból eredő jogait nem gyakorolhatja, az általa már befizetett tagdíj, illetve felajánlás visszafizetésére nem jogosult. Amennyiben a kizárt tag valamely tisztséget betölt, a bíróság határozatáig köteles a tisztség betöltésével járó feladatait ellátni.

(14) Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokoltesetben a végrehajtást felfüggesztheti.

(15) A szervezeti rend:
A Baráti Kör ügyintéző és képviseleti szerveit jelöléssel és nyílt szavazással választja. Ügyintéző és képviseleti szervbe - csak magyar állampolgár, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy aki harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik - választható, aki nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt, továbbá nem áll büntetés vagy intézkedés hatálya alatt, vagy a hátrányos következmények alól már mentesült.


5. §
A BARÁTI KÖR SZERVEI


(1) A Baráti Kör tevékenységét az alábbi szervek irányítják:
A) Közgyűlés;
B) Választmány;
C) Ellenőrző Bizottság

A) KÖZGYŰLÉS


(2) A Baráti Kör legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer (rendes közgyűlés) össze kell hívni. A Közgyűlések összehívására a Választmány jogosult és kötelezett, amely az elnök, vagy megbízása alapján az ügyvezető titkár által aláírt írásbeli meghívó tagok részére történő kézbesítése útján történik. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt postai úton vagy személyesen kell átadni a meghívót (az átvétel időpontjának írásbeli rögzítése mellett). A meghívó tartalmazza az ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A Közgyűlés nyilvános, de zárt ülést a Választmány elrendelhet.

(3) A Választmánynak kötelessége a Közgyűlés (rendkívüli) összehívásáról 30 napon belül gondoskodni, amennyiben azt az Ellenőrző Bizottság, valamint a tagság 1/3-ad része - az összehívás okát, célját, és az ülés napirendjét tartalmazó - írásbeli kérelmében ezt indítványozza. Ugyancsak kötelező a Közgyűlés összehívása, ha azt a bíróság elrendeli.

(4) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, amely tényre azonban a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjával egyező napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell őket távolmaradásuk következményeiről.

(5) A Közgyűlésen valamennyi tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

(6) A Közgyűlés üléseit az elnök vezeti.

(7) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabályban meghatározott esetekben. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(8) A Közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg.
Tisztségviselők a Választmány tagjai, az Ellenőrző Bizottság tagjai és a pénztárnok.

(9) Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
az Alapszabály elfogadása, módosítása;
a tisztségviselők megválasztása, és visszahívása, amely összeférhetetlenség keletkezése esetén kötelező;
a munkaterv és a testületi beszámolók, valamint az éves költségvetés (ezen felül a tagdíj) elfogadása, illetve a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadása;
a Választmány éves beszámolójának jóváhagyása;
a Baráti Kör feladatainak, célkitűzéseinek meghatározása;
a más társadalmi szervezettel való egyesülés, valamint a Baráti Kör feloszlásának kimondása;
a Közgyűlés elbírálja a Választmány kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezési kérelmet;
a Közgyűlés Tiszteletbeli Elnököt,
döntés mindazokban az ügyekben, amelyet jogszabály, vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

(10) Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához, az éves beszámoló elfogadásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.
A Közgyűlést a Választmány elnöke, akadályoztatása esetén az Ügyvezető titkár vezeti.

(11) A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként választott jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza a szavazóképes tagok létszámát, a szavazatok pontos, számszerű arányát (a döntésellenzők, és tartózkodók személyét), a Közgyűlésen levezetésének menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és hatályát, valamint az elhangzottakat.
(12) A Választmány az ügyvezető titkár útján köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyűlés megtartását követően 8 munkanapon belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, s azt a tagság illetve a működés ellenőrzésére jogosított személyek megtekinthessék. Ugyancsak az ügyvezető titkár útján a Választmány köteles gondoskodni róla, hogy a határozat 5 munkanapon belül bevezetésre kerüljön a Határozatok Nyilvántartásába, amely többek között a Közgyűlés határozatainak pontos tartalmát, időpontját és hatályát tartalmazza, utalva a Közgyűlés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható.
A Határozatok Nyilvántartása, a közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt a tagok által, az ellenőrzésre jogosult szervek által, s az érdekeltség igazolása mellett bárki által megtekinthető a Baráti Kör ügyvezető titkáránál.

B) VÁLASZTMÁNY


(13) A Választmány a két Közgyűlés között irányítja a Baráti Kör munkáját és ellátja képviseletét. A Választmány tagjait a Közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel 4 év időtartamra. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel 4 év időtartamra tiszteletbeli elnököt is választhat. A testület tagjai újraválaszthatóak.

(14) A Választmányt az elnök, az ügyvezető titkár, a választmányi tagok (3 fő), illetve megválasztása esetén a tiszteletbeli elnök alkotják. A tiszteletbeli elnököt az egyesületi tagsággal járó jogok és kötelezettségek illetik és terhelik.

(15) A Baráti Kör képviseletére az elnök távollétében és akadályoztatása esetén az ügyvezető titkár jogosult.

(16) A szervezési feladatokat az ügyvezető titkár koordinálja. A Választmány üléseit szükség szerint tartja.

(17) A Választmány üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább 5 nappal az ülés időpontját megelőzően értesülnek és az ülés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól leírást kapnak.

(18) A Választmány ülései rendszerint nem nyilvánosak, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
(19) A Választmány határozatképességéhez 3 választmányi tag jelenléte szükséges. A testület ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető titkár vezeti. A Választmány ülésére minden esetben meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét, aki azon tanácskozási joggal vesz részt.

(20) A Választmány üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet az Ügyvezető titkár készít és tart nyilván.

(21) A Választmány feladata és hatásköre:
- gazdálkodik a költségvetés keretein belül, megállapodásokat köt, javaslatokat tesz,
- végzi a napi munkával kapcsolatos feladatokat;
- szervezi az éves munkatervben meghatározott célkitűzések megvalósítását;
- a Közgyűléseket előkészíti, és szabályszerű összehívását biztosítja;
- dönt (első fokon) a tagfelvételi és kizárási ügyekben;
- éves beszámoló, illetve munkaterv készítése;
- a Baráti Kör tevékenységének irányítása, működőképességének fenntartása, jog és alap- - szabályszerű működés biztosítása, a tisztségviselők munkájának összehangolása;
- dönt mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés, illetve az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe.

(22) Az Ügyvezető titkár köteles gondoskodni arról, hogy a választmányi ülést követő 5 munkanapon belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, s azt a választmány tagjai, a tagság és a működés ellenőrzésére jogosított személyek megtekinthessék.

(23) A Választmány az ügyvezető titkár útján köteles gondoskodni arról, hogy a Határozatok Nyilvántartásába 5 munkanapon belül bevezetésre kerüljön a Választmány határozatainak pontos tartalma, időpontja és hatálya, utalva a választmányi ülés jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. A Határozatok Nyilvántartása, a választmányi ülési jegyzőkönyvvel együtt a tagok által, az ellenőrzésre jogosult szervek által, s az érdekeltség igazolása mellett bárki által megtekinthető a Baráti Kör Ügyvezető titkáránál.

(24) A Választmány a pénzügyi feladatok ellátása érdekében egy éves időtartamra pénztárnokot választ. A pénztárnok több ízben is újraválasztható.

(25) Az elnök feladatai:
a) a Baráti Kör képviselete;
b) a Baráti Kör működésének irányítása;
c) a közgyűlés és a választmányi ülések összehívása, levezetése;
d) a közgyűlésről, választmányi ülésről felvett jegyzőkönyvek hitelesítése és azok hitelesítésére való felkérés;
e) konferenciák és más rendezvények szervezése.

(26) Az ügyvezető titkár feladatai:
a) az elnök konzultánsaként működik;
b) az elnök akadályoztatása esetén vezeti a közgyűlést;
c) az elnök távollétében levezeti a választmányi ülést;
d) tájékoztatja a tagokat a Baráti Kör munkájáról;
e) előkészíti a közgyűlés és a választmány üléseit,
f) biztosítja működésüket;
g) vezeti a Közgyűlés és a választmányi ülés jegyzőkönyveit; és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan vezeti (Határozatok Nyilvántartása);
h) az elnök akadályoztatása esetén jogosult a Baráti Kör képviseletére;
i) az elnökkel együttesen jogosult a Baráti Kör bankszámlája feletti rendelkezésre
j) a Baráti Kör működésével kapcsolatos iratokba való betekintést biztosítja.

(27) A választmányi tagok feladatai:
a) a Választmány ügyrendjében meghatározott feladatokat vállalnak;
b) közreműködnek a cselekvési tervek, szervezési munkák lebonyolításában.

(28) A pénztárnok feladatai:
a) irányítja a Baráti Kör pénzügyeit;
b) elkészíti vagy elkészítteti az éves költségvetést és elszámolást - beterjeszti az éves
költségvetést a Közgyűlés számára jóváhagyásra;
c) kezeli a Baráti Kör vagyonával és pénzével kapcsolatos nyilvántartásokat; a tagdíj
beszedésével kapcsolatos feladatokat;
d) tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlésen, továbbá a választmányi üléseken és
beszámol tevékenységéről.

(29) A Választmány tagjai:

Dr. Lippai Péter elnök (4031 Debrecen, Derekassy István u.24/2. )
Polyák András ügyvezető titkár (4400 Nyíregyháza, Tompa M. u. 7 I/3.)
Kelemen József (4031 Debrecen, Sárkány u, 4/b.)
Kanyóné Dr. Borku Csilla (4211 Ebes, Karinthy u.33.)

C) ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG


(30) Az Ellenőrző Bizottság az ellenőrző bizottság elnökéből, továbbá négy ellenőrző bizottsági tagból áll. A testület tagjait 4 év időtartamra a Közgyűlés választja meg nyílt szavazással, egyszerű többséggel. A Bizottság tagjai újraválaszthatóak.

(31) Az ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek:
a) a választmány tagjai és azok hozzátartozói;
b) a Baráti Kör könyvvizsgálója;
c) egymásnak hozzátartozói.

(32) Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha mindegyik tagja jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

(33) Az ellenőrző bizottság szervezeti és ügyrendjét a bizottság elnöke határozza meg. Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja a bizottság elnökének meghívása alapján. Az ülést az elnök vezeti le. A bizottság ülése nem nyilvános, azonban a bizottság elnöke tanácskozási joggal az ülésre meghívhatja a Választmány elnökét, ügyvezető titkárát, illetve olyan szakértőt, akinek szakértelme a bizottság munkáját segítheti. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a bizottság elnöke által kijelölt bizottsági tag készít el és tart nyilván. A jegyzőkönyv jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza a tagok létszámát, (a tanácskozási joggal résztvevőket), a szavazatok pontos, számszerű arányát (a döntésellenzők, és tartózkodók személyét), illetve a meghozott döntéseket.

(34) Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a Baráti Kör működését és gazdálkodását, amelynek során vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület tagjaitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Baráti Kör nyilvántartásaiba és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(35) Az Ellenőrző Bizottság elnöke (illetve az általa megbízott tagja) a Választmány ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

(36) Az Ellenőrző Bizottság elnöke tevékenységének tapasztalatairól évente köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

(37) Az Ellenőrző Bizottság - elnöke útján - köteles az intézkedésre jogosult Választmányt tájékoztatni, és annak, vagy a Közgyűlés rendkívüli összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Baráti Kör működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Választmány döntését teszik szükségessé. Amennyiben a döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, úgy a Választmánynál köteles kezdeményezni rendkívüli Közgyűlés összehívását. A fentiek szerint köteles eljárni a bizottság akkor is, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(38) Az éves ellenőrző bizottsági jelentés vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét és a mérleget.

(39) Az Ellenőrző Bizottság tagjai:6. §
A BARÁTI KÖR TISZTSÉGEINEK MEGSZŰNÉSE


(1) Megszűnik a tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártakor,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.

(2) A tisztségviselők visszahívását a tagság 1/3-ad része kezdeményezésére – a visszahívás okának megjelölésével – a Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedének szótöbbségével határozhatja el. A visszahívásról szóló közgyűlési határozatot a Választmány elnöke írja alá. Amennyiben a visszahívást a Választmány Elnökével szemben kezdeményezik, a határozatot a Közgyűlés nevében az Ügyvezető titkár írja alá. A visszahívásról szóló közgyűlési határozat ellenfellebbezésnek helye nincs, a visszahívott tag a közgyűlési határozat tudomásra jutásától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

(3) A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

7.§
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA


(1) A Baráti Kör pénzügyi forrásai: a tagdíj, magánszemélyek és jogi személyek felajánlásai, állami, önkormányzati támogatások, illetve pályázatokon nyert egyéb bevételek. A Baráti Kör vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a kivált tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

(2) A Baráti Kör tartozásáért saját vagyonával felel, azért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

(3) A Baráti Kör a rendelkezésére álló vagyonnal a Választmány által készített és a Közgyűlés által elfogadott költségvetés szerint gazdálkodik. Gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott célok megvalósítására fordítja.

(4) A Baráti Kör bankszámlája felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges, így a Baráti Kör elnöke és ügyvezető titkára, vagy akadályoztatásuk esetén, egyikük helyett, egy a választmány által képviseleti joggal felruházott személy írhat alá.

8. §
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE


(1) A Baráti Kör megszűnik, ha feloszlását a Közgyűlés legalább kétharmados szavazati aránnyal kimondja, ha bíróság feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését, illetve más társadalmi szervezettel egyesül.

(2) Ha a Közgyűlés a feloszlást maga mondja ki, a Baráti Kör megszűnése esetén minden vagyonát a Magyar Honvédségnél hivatásos, illetve sorállományú katonaként megrokkantak szociális céljaira kell fordítani a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány (Honvéd Közalapítvány) bevonásával.

9.§
ZÁRADÉK


(1) Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

(2) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, a Polgári Törvénykönyv és az egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai vonatkoznak.

(3) A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a HTBK Debreceni Szervezetét a 1734 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásában 1997.10.16-tól jegyzi.

(4) Jelen Alapszabályt a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Debreceni Szervezetének Közgyűlése fogadta el.
(5) Az egyesület címe: 4027 Debrecen, Füredi út 98.
(6) Az egyesület postacíme: 4001 Debrecen, Pf.: 178.

Debrecen, 2011.

Dr. Lippai Péter
Elnök


Copyright © 2013. bocskaidandar.hu